STRAFKLACHT

LS,

Op 20 januari 2004 plaatste u op uw website GeenStijl.nl een stukje over mij waarin u mij onder meer uitmaakte voor 'de Joseph Goebbels van de 21ste eeuw' en 'landwachter'.
Het is bij het medium weblog niet ongebruikelijk om elkaar van tijd tot tijd verbaal eens stevig aan te pakken en ik zal de laatste zijn om daar moeilijk over te doen.
Bij genoemd stukje heeft GeenStijl.nl echter in de persoon van iemand zich noemende 'de Chileen', blijkbaar niet gehinderd door enig historisch besef, de grenzen overschreden van wat wettelijk is toegestaan door bovenaangehaalde termen over mij te bezigen en mij te beschuldigen van 'Stalinistische trekjes'. Gezien mijn hechte bindingen met de Joodse gemeenschap in Nederland en IsraŽl zult u hopelijk kunnen begrijpen dat ik mij door deze terminologie ernstig beledigd en gekrenkt voel en deze ook in geen enkele verhouding staat tot de eventuele kritiek die GeenStijl.nl uiteraard op mij en mijn website Verbal Jam mag hebben.
Daarnaast heeft u inbreuk gemaakt op het portretrecht en het auteursrecht door bij het genoemde artikel een foto van mij te plaatsen die mijn en niet uw intellectueel eigendom is.

De hulpofficier van Justitie van district 6 Regio Amsterdam-Amstelland deelt mij in deze kwestie desgevraagd ondermeer het volgende mede:
"Na lezing van de door u aangegeven websites, en dan met name de site www.geenstijl.nl, ben ik van mening dat hier sprake zou kunnen zijn van overtreding van de artikelen 261 cq. 266 van het Wetboek van Strafrecht (smaad cq. eenvoudige belediging). In ieder geval vallen de over u gebezigde termen binnen de invloedssfeer van deze artikelen."
Hij voegt hier verder nog aan toe dat naar zijn inschatting een eventuele strafklacht in deze tegen GeenStijl.nl in behandeling kan worden genomen door de Officier van Justitie. Belediging en/of smaad vallen nu eenmaal niet onder de vrijheid van meningsuiting.

Aangezien GeenStijl.nl met zoveel woorden pretendeert te worden gerund door professionele journalisten en dus niet door enkele minderjarigen die het gewicht van de gebezigde terminologie nog niet geheel kunnen inschatten, reken ik u deze kwestie zwaar aan. GeenStijl wordt door mij beschouwd als een volwassen medium met een relatief groot publiek en daardoor de nodige invloed op het gedrag van anderen.
GeenStijl.nl heeft mij bovendien zowel materiŽle als immateriŽle schade berokkend door in het betreffende stuk de waarheid geweld aan te doen en in uiterst vijandige termen op te roepen tot het massaal bezoeken van de website Verbaljam.nl, daarmee impliciet oproepend tot het zogeheten volspammen van het reactieforum. Tevens voel ik mij door het stuk geschaad in mijn journalistieke reputatie en belangen.

Wij kunnen deze kwestie makkelijk of moeilijk oplossen.

A. De makkelijke manier: u verwijdert het bovengenoemde stukje, alsmede mijn foto, geheel van uw website. Het behoeft hopelijk geen betoog dat mochten er elders zogeheten 'mirrors' opduiken van de gewraakte tekst, u onverminderd verantwoordelijk wordt gehouden voor het geschrevene en u daartegen dus actie dient te ondernemen. Bovendien plaatst u in neutrale termen een rectificatie waarin u zich verontschuldigt voor het gebruik van de bovenaangehaalde terminologie en onjuistheden rechtzet. Zo is het bijvoorbeeld pertinent onjuist dat ik verantwoordelijk zou zijn voor het off-line halen van een in het stuk genoemde website. Ik heb alleen een scherpe column geschreven over het gebruik van (alweer) bepaalde beladen terminologie die ook op deze site werd gebezigd. Meer niet. Ook is het mijn uitdrukkelijk recht om reacties op mijn eigen website te modereren of te verwijderen.
Kortom, ik laat u de ruimte om op een redelijke en sportieve manier onder een strafklacht uit te komen. Het spreekt vanzelf dat u zich van verdere denigrerende of snerende opmerkingen jegens mijn persoon of website dient te onthouden en dat deze rectificatie eenzelfde prominente plaats op uw weblog krijgt als het oorspronkelijke artikel.

B. De moeilijke manier: ik dien een strafklacht in tegen GeenStijl.nl. Dat ga ik doen wanneer u niet voor optie A kiest. Voor het onwaarschijnlijke geval dat u met een dergelijke procedure nog geen ervaring heeft schets ik u even globaal het verloop: uw gegevens worden door Justitie opgevraagd bij uw hostingprovider Internet Online BV. Die is verplicht deze aan Justitie te verstrekken, aangezien het hier om een vermeend strafbaar feit gaat. Vervolgens mag de auteur van het stukje, dit keer onder zijn echte naam, op het politiebureau van district 6 van de Regio Amsterdam-Amstelland ťťn en ander nader komen uitleggen. Het is dan aan te raden dat hij/zij zich daarbij tevens verzekerd van juridische bijstand. Wanneer de Officier daartoe aanleiding ziet, en de kans daarop is niet te verwaarlozen zoals u hebt kunnen lezen, volgt strafvervolging.

U krijgt van mij dit weekend de tijd om uw keuze te bepalen. Wanneer blijkt dat u op maandag 26 januari 2004 om 9.00 uur 's morgens nog geen keuze heeft kunnen maken en het stuk nog steeds bij GeenStijl.nl of elders online staat en er geen rectificatie bij GeenStijl.nl is geplaatst, neem ik aan dat u voor optie B gaat. Ik zal dan nog diezelfde dag een strafklacht indienen tegen GeenStijl.nl.

U mag mij uiteraard ook per omgaande meedelen wat uw besluit in deze is. Ik vind het jammer dat het om deze manier moet lopen, want ik had tot het bedoelde stuk verscheen geen enkele aanleiding te veronderstellen dat er uwerzijds zoveel (naar mijn mening ongefundeerde) rancune tegenover mij bestond. Mag ik u voor alle zekerheid ook nog even wijzen op de disclaimer onder deze e-mail?

Met vriendelijke groet,

Arnoud de Jong
http://www.verbaljam.nl

DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiŽren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.
Publicatie van (delen van) of mededelingen ten aanzien van (delen van) de inhoud van deze e-mail in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk verboden, evenals rechtstreekse dan wel indirecte verwijzingen daarnaar, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de afzender.

Terug naar GeenStijl.nl