Donner over GeenStijl

28638              Mensenhandel 

Nr. 15 Verslag van een Schriftelijk Overleg

                        Vastgesteld 28 februari 2005

De commissie voor Justitie 1) heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Justitie over geheime dossiers over mensensmokkel die stonden op een pc van een KMar-medewerker en die op het internet terecht zijn gekomen (brief Just 05-05). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 februari 2005. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

De Pater- van der Meer

De griffier van de commissie,

Coenen

1. Wat is het standpunt van de Minister van Justitie over deze kwestie in het licht van de door u in het debat over de pc van de heer Tonino aangekondigde maatregelen van het College van procureurs-generaal?

Ik betreur het buitengewoon dat geheime gegevens van een strafrechtelijk onderzoek naar mensensmokkel op een PC toegankelijk zijn geweest via het internet en acht dit uiterst ongewenst.

2. Hoe is het mogelijk dat gegevens over een dergelijk gewichtig onderzoek kennelijk op een privé-computer staan/stonden en vervolgens op het openbare internet stonden?

Op vrijdag 28 januari 2005 is door de redactie van de internetsite Geenstijl.nl aan de Koninklijke Marechaussee (KMar) meegedeeld dat zij, via een tipgever, in het bezit is gekomen van een document met gegevens over een onderzoek naar mensensmokkel. Tevens heeft de redactie van Geenstijl.nl op haar website gemeld dat zij in het bezit was van dit document, overigens zonder de inhoud daarvan te openbaren. Naar aanleiding hiervan is door de Sectie Interne Zaken van de KMar een onderzoek gestart.

Inmiddels staat vast dat er geen sprake is geweest van een privé-computer van een medewerker van de KMar. Het oorspronkelijke document bevond zich op het afgesloten en beveiligde netwerk van de KMar. Tegen de voorschriften in, is een kopie van het document middels een diskette gekopieerd naar de harde schijf van een stand-alone PC van de KMar met een internet aansluiting. Een deel van de harde schijf van deze pc is, via het internet, van buitenaf toegankelijk geweest waardoor het document is benaderd en gedownload door de tipgever. Deze tipgever heeft vervolgens het betrokken document verstuurd naar de redactie van de webside Geenstijl.nl. Na het incident is deze PC door de KMar veiliggesteld.

3. Kunt u uiteenzetten wat er op dit gebied binnen de KMar wel en niet mag?

Er bestaat duidelijke regelgeving binnen het Ministerie van Defensie en de KMar ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke, justitiële informatie alsmede het gebruik hierbij van stand-alone PC´s, die op internet zijn aangesloten. Een PC die als stand-alone systeem voor internetgebruik is ingericht mag uitsluitend voor dat doel worden gebruikt. Het is niet toegestaan gerubriceerde, gemerkte of anderszins gevoelige informatie te verwerken op een stand-alone PC met internettoegang.

Mede naar aanleiding van dit incident brengt de KMAR deze regelgeving nog eens expliciet intern onder de aandacht. Afhankelijk van het proces-verbaal van onderzoek zullen eventueel aanvullende maatregelen worden getroffen.

4. Hoe staat het met de uitvoering van de maatregelen die in het vooruitzicht werden gesteld na de affaire Tonino?

In mijn brief van 1 november 2004 (29 800 VI, nr. 37) heb ik uw kamer meegedeeld, dat het College van procureurs-generaal een brief verzonden heeft aan alle hoofden van de parketten met betrekking tot het thuisgebruik van bedrijfsinformatie. In deze brief is gewezen op de regels omtrent het omgaan/werken met gevoelige informatie, met name buiten de eigen werkplek, en op de verantwoordelijkheid voor iedere leidinggevende en elke ambtenaar om te zorgen voor een effectieve beveiliging van de aan hen toevertrouwde gegevens. Tevens is de hoofden verzocht om de regels die gelden voor thuiswerken, nog eens onder de aandacht te brengen van alle medewerkers van het Openbaar Ministerie. Deze informatie is ook via het OM-intranet bekendgemaakt aan de medewerkers.

In de genoemde brief van het College is ook aangegeven dat het College van procureurs-generaal behoefte heeft aan een inventarisatie van de huidige situatie op dit terrein. Deze inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden onder alle

medewerkers van de parketten. De resultaten van de inventarisatie worden momenteel verwerkt. Indien nodig zal het College zich beraden over een mogelijke aanpassing en/of aanscherping van het huidige beleid. Op dit moment is daar echter nog geen uitsluitsel over te geven.

1) Vaste commissie voor Justitie

van de Camp (CDA)

Jonker (CDA)

de Vries (PVDA)

Dijsselbloem (PVDA)

van Heemst (PVDA)

Timmer (PVDA)

Vos (GL)

Halsema (GL)

Rouvoet (CU)

van der Staaij (SGP)

Adelmund (PVDA)

Kalsbeek (PVDA)

de Wit (SP)

van Velzen (SP)

Albayrak (PVDA)

Tjon-A-Ten (PVDA)

Luchtenveld (VVD)

van Baalen (VVD)

Wilders (Groep Wilders)

Blok (VVD)

Weekers (VVD)

Hirsi Ali (VVD)

de Pater-van der Meer (CDA), Voorzitter

Aasted Madsen-van Stiphout (CDA)

Çörüz (CDA)

Jager (CDA)

Verbeet (PVDA), Ondervoorzitter

van Heteren (PVDA)

Wolfsen (PVDA)

Arib (PVDA)

de Vries (CDA)

Buijs (CDA)

van Haersma Buma (CDA)

Sterk (CDA)

Eerdmans (LPF)

Varela (LPF)

Van Vroonhoven-Kok (CDA)

Joldersma (CDA)

Van Fessem (CDA)

Ormel (CDA)

Straub (PVDA)

Van Dijken (PVDA)

Griffith (VVD)

Örgü (VVD)

Van der Laan (D66)

Lambrechts (D66)

Visser (VVD)

Rijpstra (VVD)

Azough (GL)

Karimi (GL)

Vacature (algemeen)

Hermans (LPF)

Vacature (algemeen)

Vergeer (SP)

Terug naar GeenStijl.nl