persbericht vertrek Remco Boas
penningmeester Pvda en politiek logger

L.s.,

Het bestuur van de PvdA afdeling Amsterdam is een bonte mix vannieuwe en oude bestuurders van geheel uiteenlopende pluimage. Watdat betreft denk ik dat de selectie commissie die het huidige bestuurheeft voorgedragen uitstekend werk heeft verricht. Het had danook ogenschijnlijk de potentie om de partij in Amsterdam een goededuw te geven naar meer diversiteit betere communicatie betere ensimpelere procedures en alle andere ambities die we voor ons zelfgeformuleerd hadden.

In de praktijk is gebleken dat het anders uitpakte. Een deel vanhet bestuur waaronder de voorzitter hangt erg aan de positie vande gemeenteraadsfractie en de wethouders. Dat betekent dat wijals bestuur alleen maar datgene doen wat goed is voor de fractieen pas in de tweede plaats voor de partij. Zo heeft Judith Belinfantewekelijks een overleg met de wethouders en de fractievoorzitter.Daarnaast neemt zij ook altijd deel aan de fractievergadering.Ondanks een aantal verzoeken vanuit het bestuur hiertoe, krijgenwij nooit te horen wat daar gebeurt. Niet wat er speelt en nietwat de fractie vertelt. Maar ook niet wat onze voorzitter namensons daar vertelt.

Mijn idee is altijd geweest dat een voorzitter een bestuurslidis dat de vergaderingen voorzit en indien nodig het bestuur kanvertegenwoordigen als het bestuur dat wenst. Helaas moest ik vorigeweek in de krant lezen dat onze voorzitter samen met Tjalling eennieuwe wethouder aan het zoeken was. Dus daarvan wist ik als bestuurderniks. Ook de voordracht en het advies dat onze voorzitter heeftuitgebracht moest ik net als u vernemen van het AT5 nieuws. Ikvind dat bespottelijk. Zeker als de voorzitter dat in de ALV verdedigtnamens het bestuur.

Leden binnen ons bestuur worden door Judith nooit gesteund inzaken naar buiten. In iedere situatie waarbij mensen uit het bestuurhun nek uitstaken was er zelden een backup vanuit de (vice-)voorzitter.Binnen ons bestuur was er slechts een persoon die wel gedoogd werdzich kritisch uit te laten. Dat was Laurens Slot. Laurens mochtenkele maanden geleden rustig in beschonken toestand in een politiekcafé van de VVD zijn eigen wethouder Oudkerk aanvallen.Laurens, een van de beste vrienden van Bouwe Olij, deed graag veldwerkvoor dit fractielid om zodoende de sprong van Bouwe naar het wethouderschapof partijleiderschap te vergemakkelijken. Een groot deel van hetbestuur was zeer ontstemd over het feit dat Laurens bij genoemdpolitiek café Oudkerk o.a. uitmaakte voor spijtzwam en datniet vanzelfsprekend was dat hij in 2006 opnieuw lijsttrekker voorde PvdA Amsterdam zou worden. Het bestuur vroeg Judith zich hieroveruit te spreken, dit weigerde zij. Laurens kreeg hier van het bestuurwel een officiële waarschuwing aan zijn broek. Het gevoelbleef echter dat Judith hier weer onvoorwaardelijk Laurens en zijnpolitieke agenda steunde, zelfs ten koste van de partijleider ende mening van vrijwel iedereen in het bestuur.

Op dinsdag 20 januari jl. moesten wij tijdens onze bestuursvergaderingover de positie van Oudkerk terloops uit de mond van Tjalling horen;dat toen hij de zondag voor de val van Oudkerk vroeg of het bestuuropenlijk zijn steun wilde uitspreken aan Oudkerk in de pers, Slotdat weigerde namens het bestuur zonder ons daarin te kennen endat terwijl het bestuur in meerderheid achter de wethouder stond.Ook daarin bleef Judith onvoorwaardelijk staan achter Laurens Slot.En hiermee groeide steeds meer het wantrouwen naar het duo Slot-Belinfantebij verscheidene leden van het bestuur.

Zelfs de persuitingen op de maandag, ook weer geheel tegen hetbestuursbesluit in, door Slot werden nooit veroordeeld door onzevoorzitter. Het is intens triest dat een wel objectieve bestuurderals Simon Deurlo, die de uitspraak van Laurens in al zijn onschuldbevestigde, hiervan de dupe is geworden. De stank dan ook, datdit alles riekte naar een opzetje, blijft in de lucht hangen. Zekerals Lies Paardekooper en ik werkelijk alles op alles moeten zettenom een bestuursvergadering uitgeroepen te krijgen nog voor de allesbeslissende fractievergadering. De voorzitter vond dat nonsens.We hadden toch niks in te brengen wat formeel misschien juist is,maar zeker in het geval van het wegsturen van een partijleidervan ONZE leden, toch wel zeker een bestuursstandpunt volgens onsgewenst was. In deze vergadering, een uur voordat de fractievergaderinggehouden zou worden, bleek achteraf dat Judith al op de hoogtewas dat Tjalling Oudkerk zou gaan laten vallen. Ook hier kregenwij niks te horen. Het tandem Slot-Belinfante stemde voor het aftredenvan Oudkerk. Maar het grootste deel vond dat Oudkerk een kans verdiende.We verzochten Belinfante over te brengen dat wij 100% achter Robbleven staan. Later vernamen we van verschillende kanten dat Belinfantein de fractievergadering had gemeld dat het bestuur achter Oudkerkstond maar begreep dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Ietswat wederom geen bestuursstandpunt was wat uitgedragen werd.

Daags erna besloot men dat na herhaalde waarschuwingen Slot nietmeer kon functioneren als vice-voorzitter. En met een meerderheidvan stemmen werd Slot afgezet. Echter Belinfante, niet aanwezigbij vrijwel alle bestuursvergaderingen in deze periode (maar welbij de fractie), oefende veel druk uit dit besluit terug te draaien.Echter toen er een ultimatum kwam van Slot dat hij dan uit hetbestuur zou stappen en de pers zou informeren besloten we unaniemhet besluit nogmaals te bekrachtigen. Een week later werd onderhet dreigement van Slot dat hij stampei zou gaan schoppen op deALV er door enkele Judith getrouwen samen met Annelies Spork, allesop alles gezet Slot weer binnen boord te halen. Hij mocht zelfsweer vice-voorzitter worden maar zonder de rechten en plichtenbehorende bij deze functie. Veel bestuurders verloren hier hetlaatste restje vertrouwen in dit bestuur.

Een meerderheid van het bestuur, waaronder ik, vond dat er sneleen ALV gehouden moest worden en nog voor de stemming in de gemeenteraadvoor een nieuwe wethouder. Zodat we de leden konden vragen watzij vonden van de voordracht van de fractie. Dit werd resoluutafgedaan als te gevaarlijk. Stel nou dat men negatief zou zijn.Dat was niet goed voor de fractie en dus partij. Dus dan lieverde leden de mond snoeren en ze achteraf pas verantwoorden.

Een kritische geluid richting het functioneren van het duo Slot-Belinfantevan uit het bestuur werd nooit iets mee gedaan. Alles werd afgedaanmet statuten, reglementen en als noodgreep “denk aan hetpartijbelang”. Nooit vierde gezond verstand hoogtij. Metdie dooddoeners kun je ieder kritisch geluid bij een groep bestuurdersdie nieuw zijn in de politiek afdoen.

In dit bestuur wordt alleen maar reactief bestuurd en vernieuwter zelden iets. Ik denk dat dit het moment is dat de partij zichdaarachter niet meer kan verstoppen. De ontwikkeling in de stadzijn anders dan 10 of 20 jaar terug. Dat vraagt om nieuwe manierenvan besturen, nieuwe verhoudingen en dat gebeurt niet met dit bestuur.Dit bestuur is er een van pappen en nathouden.

Ik trek mijn conclusie. Ik treed af als penningmeester van ditbestuur. Ik roep de leden, en dit keer niet in het belang van departij, maar in het belang van de stad op om een ander bestuurneer te zetten dat deze uitdaging wel aankan. Dat de fractie stimuleert,steunt maar ook uitdaagt om nog actiever de problemen aan te pakken.Dat kritisch durft te zijn naar zichzelf maar ook naar fractieen wethouders. Een team dat open en eerlijk met elkaar omgaat,de boel samen oppakt, elkaar stimuleert en zaken durft te veranderen.Er zitten een aantal zeer enthousiaste goede bestuurders in hethuidige bestuur. Geef die een nieuwe kans om met een nieuwe ploegde klus af te maken en te zorgen dat er over twee jaar opnieuween goede ploeg bestuurder voor de gemeenteraad komt.

Amsterdam zal dat nodig hebben!

Remco Boas


Terug naar GeenStijl.nl