In naam van allah de barmhartig de genadevolle.

Ik schrijf u deze brief om u te informeren dat ik weg ben gegaan naar het land van Jihad
Om er de ongelovingen te verdrijven, en te helpen om de Islamitische staat op te richten.
Ik doe het niet omdat ik het leuk vind om te vechten , maar omdat de Almachtige het heeft verordemd: “Het vechten is u voorgeschreven hoewel gij er een afkeer van hebt, en het kan zijn dat gij een afkeer heeft van iets dat goed voor u is en dat gij houdt van hetgeen slecht voor u is: Allah weet, en gij weet niet.”(2:216)

“Laat diegenen (gelovingen) die hun leven van deze wereld verkopen voor het hiernamaals vechten voor de zaak van God. En wie vecht voor de zaak van God en word gedood of de overwinning behaalt, Wij zullen hem een grote belonging geven. En wat is er mis met jullie dat jullie niet vechten voor de zaak van God en voor die zwakkere, onderdrukte en vervolgde onder de mannen, vrouwen en kinderen wiens roep is : “Onze Heer! Red ons van deze stad wiens inwoners onderdrukkers zijn; en van uw zijde mensen sturen die ons zullen beschrmen, en van uw zijde mensen sturen die ons zullen helpen.”
Zij die geloven vechten voor de zaak van Allah en zij die ongelovig zijn vechten voor tagout (satan, en alle andere valse goden). Dus vecht tegen de vrienden van satan; voorwaar het plan van de satan is zwak.” (4:75/76)

We leven in een tijd waarin de moslimgemeenschap van alle kanten word aangevallen, zowel fysiek als ideologisch door het leger van ongeloof en corruptie onder leiding van Amerika en Israel. Dit heeft O.A. geleid tot bezettingen en massamoorden onder de moslims in Tsjetjenie, Afghanistan, Kashmier, Irak, De Fillipijnen, Indonesie, Bosnie, Kosovo, China, Algerije, verschillende delen van Afrika en natuurlijk ook Palestina.
Hun doelen zijn hier altijd het zelfde; het uitroeien van Islam. En met Islam bedoel ik niet yogurt moslims die aleen moslim bij naam zijn, maar de echte moslims zoals bijv. De Taliban en andere groepen die ernaar streven om te regeren met de sharia, en God’s gezag op aarde uit willen dragen.

Als moslim kan en mag ik niet toekijken wat er allemaal met de moslims gebeurd. De profeet (moge vrede en zegeningen met hem zijn) heeft gezegd: “Elke moslim is een broeder van een andere moslim. Hij helpt hem, en laat hem niet in de steek.”

Nu weet ik, lieve moeder, dat mijn vertrek je zwaar zal vallen en dat je verdrietig zult zijn. Maar wees niet bedroefd. Dit leven is slechts tijdelijk en van korte duur, en het hiernamaals is het eeuwige leven. God heeft in de heilige Koran op vele plaatsen beloofd dat degenen die sterven voor Zijn zaak een immense beloning zullen krijgen. Degenen die sterven zullen namelijk martelaren zijn, en zij zullen naar Firdaus gaan, wat de middelste en hoogste gedeelte van de Hemel inhoudt.

“Denkt niet over diegenen die gedood zijn op het pad van Allah als doden. Nee! Zij zijn levend, met hun Heer, en zij hebben hun voorzieningen. Zij verblijden zich over wat Allah uit zijn overvloed aan hen heeft gegeven en verblijden zich voor degenen die zijn achtegebleven dat hun geen angst noch verdriet zal overkomen. Ze verheugen zich in een Genade en Belong van Allah, en dat Allah de belonging van de gelovigen niet teniet zal doen.” (3:169/171)

In een overlevering:
Op gezag van Masroeq die zei:
Wij vroegen Abdoellah ibn over dit vers: “ En denkt niet over degenen die op het pad van Allah gedood zijn als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.” (3:163) Hij zei: “Wij vroegen hiernaar en hij (de profeet vzmh) zei: “Hun zielen bevinden zich in groene vogels, die lantaarns hebben aan de troon, en zij vliegen vrij door het paradijs, waar zij maar willen, en dan zoeken zij beschutting in deze lantaarn. Dan laat hun Heer zijn blik op hun vallen en zegt: “Wensen jullie nog iets?” Zij zeggen: “Wat zouden wij nog wensen, nu wij vrij door het paradijs kunnen vliegen?“ Zo ondervroeg Hij hun 3 maal. Toen zij inzagen dat zij niet van deze ondervraging gespaard zouden blijven, zeiden zij: “O Heer, wij zouden graag willen dat u onze zielen weer in onze lichamen terugbrengt, zodat we nog een keer voor u kunnen vechten.” En toen Hij zag dat zij niets meer nodig hadden, liet Hij hen met rust.” (overgeleverd door Moeslim)

O lieve moeder, ik hoop dat deze verzen en overleveringen uw hart enigzins verzacht hebben. Dood gaan we allemaal, netzoals de profeten en de voorgaande volkeren zijn doodgegaan. De dood zal ons allen vinden zelfs al zouden wij in sterke forten zijn. Dus laat je dood op het pad van Allah zijn, want in je graf zijn je rijkdommen en kinderen je niet van nut, maar blijven alleen je goede en slechte daden over. Ook moet u weten dat het moment van sterven van tevoren is bepaald, dus wanneer ik ook sterf, op dat moment zou ik zijn gestorven, zelfs als ik me ergens anders bevond.

O, mijn moeder, ik nodig je uit tot de Islam, de ware godsdienst, de totale overgave aan de Heer der werelden. Ik nodig je uit tot het pure monotheisme waarbij je alleen Hem, de enige God, aanbidt en alle valse goden verwerpt. De valse goden van deze tijd zijn door de mens bedachte systemen zoals kapitalisme, communisme en de door mensen gemaakte wetten zoals het nederlandse wetboek, en alles wat met scheiding van kerk en staat te maken heeft. Heeft degene die hemelen en aarde geschapen heeft ook niet het recht om daar te regeren en om alleen gehoorzaamd te worden? Bevrijdt je van deze slavernij waarin andere mensen de wet voor jou maken, en keer je naar de vrijheid waarin alleen degene die jou geschapen heeft over jou regeert, zonder dat je Hem enige deelgenoot in de aanbidding toekent.
Dit is de juiste godsdienst en de juiste weg, die verkondigd werd door alle profeten, van Noach, en Abraham via Mozes en Jezus tot de laatste profeet, Mohammad ibn Abdullah, (moge vrede en zegeningen met hun allen zijn)

Onderwerp je aan je Schepper voor de dood tot je komt, en red jezelf van de eeuwigdurende straf in een ziedend vuur. Keer tot de islam de enige Waarheid:
“En wie een andere religie neemt dan de Islam, het zal niet van hem geaccepteerd worden, en hij zal in het hiernamaals onder de verliezers zijn.” (3:85)

Allah’s boodschapper (vzmh) zei: “Bij Hem in wiens hand mijn ziel is, ieder van de joden en christenen (van de huidige volkeren) die van mij hoort en dan sterft zonder te geloven in de boodschap waar ik mee gestuurt ben(dus de Islamitische monotheisme)
zal een van de inwoners van het vuur zijn". (overgeleverd door moesliem).

Daarnaast wil ik jullie waarschuwen voor de antichrist, mocht hij tijdens jullie leven verschijnen. Hij zal zeggen dat hij een profeet is zelfs een God, maar hij zal een leugenaar zijn die mensen oproept tot het vuur. Hij zal maar een oog hebben, en op zijn voorhoofd zal kaafir geschreven staan, wat staat voor ongelovige. Hij zal 2 riviren hebben; een van water en een van vuur. Degene die eruitziet als water zal vuur zijn en degene die eruitziet als vuur zal water zijn. Laat je dus niet floppen! Pas op voor de eenogige leugenaar!

Tot slot wil ik je zeggen dat je niet naar de politie moet gaan, noch moet je bekend maken waar ik ben of wat er gebeurd is. Laat deze brief ook aan papa zien, en richt geen altaartje voor mij op zoals de vorige keer. Alle aanbidding behoort alleen aan Allah, Heer der werelden. Zeg tegen J... dat hij rustig aan moet doen en dat ik van hem hou. Zeg tegen J... dat ze een lieve gehoorzame dochter voor jou moet zijn en dat ik van haar hou. En zeg tegen M... dat ze een lieve grote meid is waar ik trots op ben en dat ik van haar hou.

Lieve moeder, ik hou van je, en ik ben trots dat jij mijn moeder bent geweest. Ik bewonder je yver en kracht, en de eeuwige liefde die je me hebt getoond. Ik zou je niet willen ruilen voor alle rijkdommen in de wereld, en ik hou zielsveel van je, ook al laat ik dat soms niet zien. Vergeef me alsjeblieft dat ik een slechte zoon voor je ben geweest, dat ik brutaal en ongehoorzaam was. Ik hou van je en ben blij dat jij mijn moeder bent. Vergeef me alsjeblieft voor mijn opstandigheid en tekort aan hulp en steun die je gegeven heb, hoewel jij wel altijd klaarstond voor mij met hulp en liefde. Ik hou van je en hoop dat je ooit moslima zult worden en dat we elkaar in het paradijs tegen zullen komen. Moge God jullie allen leiden, amien.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden,

Vrede zij met degene die de juiste weg volgen,

x-groetjes, Jason

 

 

Terug naar GeenStijl.nl